NX v1.0.0-beta.2.0.1-keyed

@{item.id} @{item.label}