NX v1.0.0-beta.1.1.0-keyed

@{item.id} @{item.label}